€ 335.000,00

geen BTW

Omschrijving

Warande  9 Heinkenszand

Omschrijving

Op een prachtige locatie, midden in de kern van dit grote dorp naast de kerk bieden wij namens onze opdrachtgever dit kantoorpand aan. Heinkenszand kent veel voorzieningen, zoals een ruim aanbod detailhandel, supermarkt, bibliotheek, bouwmarkt en de basis zorgvoorzieningen, alsmede een basisschool. Het object is momenteel in gebruik als kantoorpand voor een notaris . Het onderhoud is zeer goed en het heeft energielabel B. Het pand kent een royale entree baliefunctie en een wachtruimte voor klanten. Op de begane grond zijn kantoorruimtes, vergaderruimtes, spreekkamers, toiletvoorzieningen, pantry en een archiefruimte.

Het buitenterrein bij dit pand is zeer beperkt. Er zijn 2 parkeerplaatsen. Er kan onbetaald geparkeerd worden in de openbare ruimte. Direct voor het pand zijn er parkeerplaatsen.

Ligging en situatie

Midden in het dorpscentrum en nabij alle voorzieningen. De directe omgeving kenmerkt zich nu door kantoorruimte, maatschappelijke gebouwen, detailhandel, woningen, horeca, ontmoetingscentrum, sportschool, een kerk en openbaar groen. De locatie is goed bereikbaar vanaf de snelweg A 58 en is tevens een uitstekende uitvalsbasis naar de doorgaande wegen in Zuid-Beveland.

Bestemming

De huidige bestemming binnen het bestemmingsplan Kern Heinkenszand, d.d. 02-10-2014, is “Centrum”. De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel en dienstverlening, horecabedrijven, als bedoeld in categorie 2b van de als bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Horeca-activiteiten, kantoren, kleinschalige bedrijfsactiviteiten als bedoeld in categorie 1 van de als bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, wonen, tuinen, erven, paden, verhardingen, wegen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

Daarnaast kent de locatie de sub-bestemming ‘Waarde-Archeologie-1’. De voor ‘Waarde _ Archeologie _ 1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende bestemmingen(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de ter plaatse in de grond aanwezige of verwachte archeologische waarden, waarbij geldt dat de bestemming ‘Waarde _ Archeologie _ 1’ prevaleert boven de andere aldaar geldende bestemming(en).

Privaatrechtelijke aspecten

Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AH, nummer 1776, Er zijn thans geen privaatrechtelijke of publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Bodemonderzoek

Er heeft in het verleden een  bodemonderzoek plaats gevonden en er is geen vervuilde grond aangetroffen.

Oppervlaktes

In de bijlagen zijn de plattegronden opgenomen, die de indeling van het pand grotendeels weergeven. De oppervlakten van de diverse onderdelen zijn als volgt op basis van het bruto vloeroppervlakte: begane grond totaal circa 315 m2 BVO (

Onderhoud

Het pand verkeert in het algemeen in een goede staat van onderhoud ten behoeve van het huidige gebruik. De installaties worden op periodieke basis onderhouden en gekeurd.

Vraagprijs

€ 335.000,– kosten koper.

Omzetbelasting

Er is geen omzetbelasting verschuldigd over de verkoop en koop van dit pand wel overdrachtsbelasting 6%.

Oplevering

In onderling overleg.

Overige van belang zijnde informatie

-In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper;

-Opdrachtgever verleent met betrekking tot de onroerende zaak generlei vrijwaring voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en lasten, met uitzondering van de lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet waren ingeschreven, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:15, lid 2, BW.

Algemeen

Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Warande 7 en 9 , Heinkenszand”. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Connect bedrijfsmakelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Voorzieningen:

  • eigen parkeergelegenheid
This style property is located in is currently and has been listed on Connect Bedrijfsmakelaars. This property is listed at € 335.000,00. It has bedrooms, bathrooms, and is . The property was built in year.